قصه های تلخ و شیرین

ﺩﻭ ﺭﻛﻌﺖ ﻋﺸﻖ

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺟﻬﺮﻣﻰ (ﺭﺽ) ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺍﻣﺎﻡ (ﺭﻩ) ﻭ ﺍﻧﻘﻠﺎﺏ ﺍﺳﻠﺎﻣﻰ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﻬﺎﺩﺗﺶ ﺩﺭ ﻭﺻﻴّﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺵ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﺪ: ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ، ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ...

ادامه نوشته »

ﺍﺯ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍ

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ﻣﺄﻳﻮﺱ ﻧﺒﺎﺵ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﮔﻮﻳﺪ: ﺳﻔﺮ ﺣﺞّ ﻛﺮﺩﻡ، ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﺩﻳﺪﻡ. ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ: ﻛﺎﺵ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﺣﺞّ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻬﻨﻴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻭ ﺣﺞ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻌﺰﻳﺖ ﺑﺪﻫﻢ. ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻡ ...

ادامه نوشته »

نهی از خنده قهقهه

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم   امام علی ( علیه السلام ) فرمود : خنده رسول خدا ( صلی الله علیه و آله ) تبسم ( لبخند ) بود ( نه بیشتر از آن ) روزی بر جمعی ازانصار ( مسلمانان مدینه ) گذشت ، شنید آن ها با هم گفتگو ...

ادامه نوشته »

اسلام راهب مسیحی

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم   یکی از علمای مسیحی در صومعه ای در بیابان عبادت می کرد ، دید در راه دو دسته می آیند ، یکدسته سوار بر مرکبها و اسلحه بدست و خوشحال اما دسته ای دیگر اندوهگین و همچون اسیر ، خوب نگاه کرد ناگهان دید سرهایی ...

ادامه نوشته »

آری برای فرج دعا کنید…

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم مرحوم فشندی تهرانی مي گويد:«در مسجد جمکران اعمال را به جا آورده ،به همراه همسرم بر می گشتم .در راه ،آقایی نورانی را دیدم که داخل صحن شده ،قصد دارند به طرف مسجد بروند.با خود گفتم :این سید در این هوای گرم تابستان تازه از راه ...

ادامه نوشته »

اﻗﺘﺪﺍﺀ ﻣﻠﺎﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺍﺫﺍﻥ ﮔﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﮔﻮﻳﺎﻥ

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻠّﻪ ﺍﻗﺎ ﺷﻴﺦ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﻫﻤﺪﺍﻧﻰ (ﺭﻩ) ﻣﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﺭﻭﺯﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭِ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻡ. ﺩﻳﺪﻡ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻯ ﻋﺎﻣﻰ ﻭ ﻋﺎﺩّﻯ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭ ﺻﻒ ﺍﺯ ﻣﻠﺎﺋﻜﻪ، ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺍﻭ ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩ، ...

ادامه نوشته »

حاضر جوابی

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺑﻰ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻠﺎﻛﻮﺧﺎﻥ ﻣﻐﻮﻝ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻓﺖ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﺍﺯ ﺁﺧﻮﻧﺪﻫﺎﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺭﻭﻯ ﺭﺷﻚ ﻭ ﺣﺴﺪ ﺑﻪ ﻫﻠﺎﻛﻮﺧﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﻗﺒﺮ، ﻧﻜﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻜﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﺆ ﺍﻝ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﻰ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ...

ادامه نوشته »

ﭘﻨﺪ

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ﺭﻭﺯﯼ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﻋﻀﺒﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺍﯼ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﺳﺖ. ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﻴﻊ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﯼ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰﻭﺩﯼ ...

ادامه نوشته »

هنری

مافین سیب به سبک آمریکایی ها

این رسپی یک نوع مافین آمریکایی سریع و سالمه و بسیار مناسب برای عصرونه است. مافین آمریکایی، در واقع نان سریعه که در قالب های تک نفره درست شده. نان های سریع (Quick bread) به نون هایی می گن که در اونها از خمیر مایه استفاده نمی شه و نیازی ...

ادامه نوشته »

طرز تهیه بروشتا تخم‌ مرغ و سبزیجات

بروشتا (Bruschetta) در حقيقت به نان تست ايتاليايي گفته مي شود كه به سير و روغن زيتون آغشته شده باشد. برای شما طرز تهیه بروشتای تخم مرغ و سبزیجات را آموزش داده ایم تا صبحانه ای منحصر به فرد برای خود درست کنید. Source: آشپزی – http://www.bartarinha.ir طرز تهیه بروشتا ...

ادامه نوشته »

نوشیدنی‌هایی که در این گرما به دادتان می رسند

در این گرمای شدید تابستان که روزها دیگر بیداد می کند، هیچ چیز بهتر از یک نوشیدنی خنک نمی تواند حال آدم را خوب کند. در این مطلب طرز تهیه دو نوع نوشیدنی که با نوشیدنی های قدیمی خیلی تفاوت دارد را به شما آموزش داده ایم. مطمئنا در این ...

ادامه نوشته »

ته چین گوشتِ مجلسی؛ مخصوص مهمانان مجلسی

ته چین گوشت از مجموعه دستورغذایی های ایرانی است که ما، طرز تهیه آن را برای شما آماده کرده ایم. این غذای خوشمزه و با ظاهری شیک را می توانید برای مهمانی های خود تهیه کنید و از خوردن آن در کنار مهمانانتان لذت ببرید. Source: آشپزی – http://www.bartarinha.ir ته ...

ادامه نوشته »

غذاهای محلی استان ایلام

در این سری مجموعه مطالب خوشمزه قصد داریم غذاهای محلی و معروف هر استان را به تفکیک به شما معرفی کرده و آموزش دهیم. امروز با غذاهای محلی استان ایلام ما را همراهی کنید. Source: آشپزی – http://www.bartarinha.ir غذاهای محلی استان ایلام

ادامه نوشته »

مسابقه آشپزی: آقای سیب زمینی

بغبغو برگزار می کند! مسابقه شیرین و جذاب آقای سیب زمینی! 🙂 خلاصه جریان مسابقه به صورت کاملا خلاصه: ۱- با سیب زمینی آشپزی کنید. (غذا، دسر، سوپ و…) ۲- از غذاتون عکس بگیرید. ۳- برای بغبغو بفرستید. و احتمالا برنده بشید و جایزه بگیرید! قوانین مسابقه استفاده از سیب ...

ادامه نوشته »

گنجشک کوهی

فلامینگوی کوچک

تنجه

آنقوت

آووست (نوک خنجری)

چوب پا

بوبی نقابدار

کوئل (کوکوی سیاه)

شاهین پاسرخ

شاهین دودی

شاهین (بحری)

شاهین سر حنایی

شاهین بلوچی ( لاگر )

بحری (شاهین)

لیل

ترم تای

لاچین

چک اروپایی

دارکوب سیاه

دارکوب سر سرخ

دارکوب بلوچی

پرستو (بادخورک)

ماهی خورک ابلق

سبزقبای هندی

سارگپه جنگلی تاجدار

یا کریم

کاکایی پا سیاه

کاکایی چشم سفید

کاکایی مدیترانه

کاکایی سیبری

کاکایی پازرد

کاکایی ارمنی

نوک سرخ دریایی

غاز پا زرد

غاز خاکستری

عروس غاز

دارکوب کوچک

دارکوب بال سفید

دارکوب خالدار بزرگ

سهره سیاه

سهره نوک بزرگ

سهره نوک قیچی

اکراس آفریقایی

اکراس سیاه

سسک چشم سفید هندی

درنای سیبری

لک لک سیاه

لک لک سفید (حاجی لک لک)

طاووسک

چنگر نوک سرخ (چارخو )

یلوه حنایی

یلوه نوک سبز

یلوه کوچک

یلوه خالدار

یلوه آبی

جغد برفی (بوف برفی)

جغد طلایی

مرغ حق جنوبی

جغد ماهی خور

باکلان کوچک

باکلان بزرگ

مرغ طوفان

کشیم بزرگ

کشیم گردن سرخ

کشیم کوچک